Tượng địa tạng vương

Tượng Ngài Địa Tạng 3.5m

Tượng phật di lặc

Tượng Phật Di Lặc

0975 751 489